6 november 2016

Begrotingsvergadering

Dinsdag 8 november, de dag van de Amerikaanse verkiezingen staat op de raadsvergadering de begroting 2017 en meerjarenplanning op de agenda.

De PvdA zal een amendement samen met de VVD indienen om de toeristenbelasting in onze gemeente af te schaffen. Het vrijkomende geld kan dan besteed worden aan de ontwikkeling van het toerisme in onze gemeente.

Op www waar staat je gemeente kun je zien dat het aantal werknemers op toeristisch vlak in Aalten nog vrij laag is. In onze omliggende gemeenten ligt dat aantal veel hoger.

Omdat Aalten toch ook onderdeel is van het landschapspark Winterswijk lijken hier toch wel groeikansen te liggen. Nu het aantal boerderijen dat leeg komt te staan drastisch lijkt toe te nemen, liggen de kansen toch voor het oprapen.

Daarom ondersteunen wij dit amendement van harte omdat toename van werkgelegenheid een speerpunt in ons programma is.

Het tweede amendement dat de PvdA indient gaat over het besteden van het geld dat beschikbaar wordt gesteld door de regering voor kinderen die in armoede leven en oudere bijstandsgerechtigden. Aalten zal hier een aanzienlijk deel van mee kunnen krijgen en dat is mooi meegenomen.

Het geld zal ook specifiek aan deze doelgroep besteed moeten gaan worden omdat het geoormerkt is. Het geld voor de kinderen zal in natura worden uitbetaald, dat betekend bijdrage voor een beter leven voor die kinderen.

Het College dient dan wel een plan klaar te hebben v00r het eind van 2016 en daar toe roepen wij ze op in het amendement.

Hopelijk zullen andere partijen dit amendement ook ondersteunen.

We wachten het af komende dinsdag.