Standpunten

Zoeken

Aandacht voor de krimpregio

Een voorzet voor de discussie die over de krimpregio zal gaan. In het Pvda rapport vindt U een overzicht van de krimpgbieden in ons land. Ook Aalten en Dinxperlo ondervinden de gevolgen van de krimp. Leegstaande winkels en kantoren zijn er inmiddels genoeg. Ook kennen de scholen een leerlingenachteruitgang en dat zal ook zijn weerslag gaan hebben. De krimp is een feit,nu moeten we er een antwoord op vinden, dit rapport kan daarbij uitstekend van pas komen.

Lees verder

Actieplan Payroll

PvdA_Actieplan_Payroll

Lees verder

Economie en werkgelegenheid

Het hebben van een baan is voor mensen erg belangrijk. De Partij van de Arbeid wil juist nu zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. En wanneer mensen tóch hun baan kwijt raken of dreigen kwijt te raken, vindt de PvdA dat de gemeente Aalten een perspectief moet bieden. Het is van groot belang dat mensen voldoende mogelijkheden krijgen om een andere baan te vinden of dat ze worden ondersteund om een eigen bedrijf te starten. Ook moeten mensen de kans krijgen om een opleiding te volgen zodat ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In de tussentijd moeten mensen die tijdelijk geen of onvoldoende inkomen uit werk hebben, kunnen rekenen op een uitkering. De PvdA is er ook voor ondernemers. In het bijzonder de kleine ondernemers, zoals ZZP-ers, wil de PvdA daar waar mogelijk ondersteunen.

Lees verder

Een gemeente(bestuur) dicht bij U!

De gemeente heeft steeds meer bevoegdheden en de burger stelt - terecht - hogere eisen aan de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Openheid en toegankelijkheid zijn voor ons essentiële waarden in een moderne democratie. Inwoners van onze gemeente moeten zich veilig kunnen voelen op straat en thuis. Samenwerking met politie, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke instellingen zijn daarbij een belangrijke voorwaarde.

Lees verder

Een groene en duurzame gemeente met een vitaal platteland

De PvdA staat voor de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Daarom wil de PvdA inzetten op energiebesparing en duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld windenergie en biovergassing. Deze vormen van energiewinning mogen echter niet ten koste gaan van de bijzondere waarden van het platteland. Grootschalige alternatieve energieopwekking hoort op het industrieterrein. Uiteraard dient ook hier aan de geldende milieueisen te worden voldaan. Er dient evenwichtig te worden omgegaan met het platteland. Tot enkele jaren terug werd het buitengebied voornamelijk bewoond door agrariërs en voor agrarische doeleinden. Door ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt hebben de boeren hun bedrijfsactiviteiten aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Daarnaast besluiten steeds meer mensen de steden te verlaten om hun intrek te nemen in leegstaande boerderijen. De PvdA wil verpaupering van het platteland tegengaan, maar wil anderzijds voorkomen dat het platteland verstedelijkt. Kortom, de PvdA streeft naar vitale en duurzame landbouw en veeteelt en zet in op behoud van het karakteristieke Aaltense landschap, dat goed toegankelijk is voor iedereen. Duurzame en innovatieve ontwikkelingen in het buitengebied met daarbij betrokken agrarische ondernemers en bewoners kunnen rekenen op de steun en medewerking van de PvdA.

Lees verder

Een sociaal vangnet

Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is dé opdracht van de Partij van de Arbeid. Wie (even) niet kan moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet. Het gaat daarbij niet alleen om een behoorlijk inkomen maar ook om zaken als goede zorg en huisvesting. Wie zijn baan verliest of niet kan werken, laten we niet in de steek. De PvdA zorgt voor een solide vangnet. Echt urgent is hulp voor burgers die grote schulden hebben. Schuldenproblematiek werkt vaak verlammend op het vermogen van mensen om hun leven weer op orde te krijgen. Sociaal isolement, problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid gaan vaak samen met schulden. Daarom wil de PvdA volop inzetten op schuldhulp-verlening.

Lees verder

Financiën

Elke cent die je als gemeente uitgeeft is belastinggeld. Dat hoort goed en verantwoord besteed te worden.

Lees verder

Goed wonen voor iedereen

De PvdA stelt de maatschappelijk taak van woningbouwcorporaties voorop. Zij dienen zorg te dragen voor vol-doende en betaalbare huurwoningen. Gemeente en de woningbouwcorporaties moeten samen optrekken. Ze-ker in deze economische slechte tijden, waar marktpartijen het soms moeten laten afweten. Samen met de corporatie willen wij investeren in sociale woningbouw, leefbaarheid in de wijk, een groene woonomgeving. Maar ook investeringen in maatschappelijke voorzieningen voor zorg en welzijn. Actieve corporaties en een stimulerende gemeente zijn hiervoor essentieel.

Lees verder

Maak de Pvda sterk in Aalten.

Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met alle taken die van Den Haag naar de gemeentes worden geschoven is een sterke Pvda fractie erg belangrijk. Het gaat om keuzes waar U als kiezer mee te maken krijgt, denk alleen de veranderingen in de zorg, jeugdhulp en op het gebied van de sociale zekerheid. Laat uw stem dus niet verloren gaan en kies voor de Pvda. Het gaat woensdag om meer dan alleen verkiezingen. Door uw stem kunnen wij bijvoorbeeld ons plan "Het Pact van de Arbeid" uitvoeren, een plan om banen te scheppen in de Achterhoek. Onze minister van Financiën Jeroen van Dijsselbloem heeft onder dit plan zijn handtekening gezet om dit met zijn hulp te gaan uitvoeren. Dat betekent aandacht in Den Haag en in Brussel voor dit werkgelegenheidsplan. De overige standpunten die wij graag ten uitvoer willen gaan brengen in de nieuwe raadsperiode kunt U zien op deze pagina. Daarom is Uw stem op de Pvda ook zo belangrijk, wij zijn niet alleen een lokale partij maar een partij die zijn invloed heeft in Nederland en Europa. Maak ons sterk In Aalten er is nog zoveel te doen op lokaal gebied. Kies dus daarom voor een sterk en sociaal beleid in de gemeente Aalten.

Lees verder

Onderwijs en jeugdbeleid

Jongeren zijn de toekomst. Daarom vindt de PvdA dat er geïnvesteerd moet worden in de jeugd. Jongeren moeten in hun eigen buurt de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien. Ouders die ondersteuning kun-nen gebruiken, dienen dit ook te krijgen. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. De gemeente dient sa-men te werken met de verschillende instanties, zoals bureau Jeugdzorg, en in te springen daar waar deze in-stanties dat niet kunnen. De PvdA is er voorstander van om alle beleidsonderwerpen die betrekking hebben op jeugdzaken, samen met de onderwijsportefeuille onder te brengen bij één wethouder.

Lees verder

Pvda Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie

PvdA_Actieplan_Arbeidsmarktdiscriminatie[2]

Lees verder

Pvda Actieplan Schulden voorkomen

PvdA_Actieplan_Schulden_voorkomen[1]

Lees verder

Pvda Actieplan Stages en banen voor jongeren

PvdA_Actieplan_Stages_en_banen_voor_jongeren

Lees verder

Pvda Actieplan Tussen de Collega’s

PvdA_Actieplan_Tussen_de_collega’s

Lees verder

Recreatie en toerisme

De gemeente Aalten is een mooie gemeente. Het heeft een gevarieerd landschap en biedt veel mogelijkheden voor recreatie. Zowel voor de inwoners als voor toeristen zijn er natuurgebieden om te wandelen en/of fietsen, maar ook musea en winkels. Dit moet behouden blijven en worden verbeterd. De VVV heeft hierbij een belangrijke taak. De PvdA is er voorstander van dat de gemeente blijft samenwerken met de VVV en dat de verschillende VVV’s samenwerken. Er zijn veel goede initiatieven en door samenwerking kan de gemeente nog mooier worden.

Lees verder

Sport en Cultuur

Binnen de Aaltense gemeenschap nemen sportieve en culturele activiteiten een grote plaats in. Een goede zaak omdat het naast ontspanning ook bijdraagt aan de gezondheid en het leggen van sociale contacten. Wij vinden dat deze verenigingen gesteund moeten blijven aangezien zij een plaats zijn waar mensen samen iets kunnen doen. Het is de taak van de gemeente om met gerichte subsidiering sport voor iedereen mogelijk te maken. Een ander middel is het beschikbaar stellen van accommodaties voor speciale groepen zoals jongeren (skatebaan, schaatskrabbelbaantje) en ouderen (lege uren sporthal overdag).

Lees verder

stages en nieuwe banen voor jongeren

Lees verder

Steun de Mantelzorger

Pvda Actieplan Steun de mantelzorger

Lees verder

Veilig verkeer en goed openbaar vervoer

We zijn met zijn allen veel onderweg voor ons werk, om naar school te gaan of in onze vrije tijd. Het aantal verkeersslachtoffers is gedaald, maar nog altijd hoog. Ook onze gemeente kent gevaarlijke verkeerssituaties. Dit kan niet worden geaccepteerd. Onze kinderen moeten veilig in de buurt kunnen spelen en naar school kun-nen lopen. Het openbaar vervoer moet schoon en toegankelijk zijn voor iedereen.

Lees verder

Veiligheid in de wijken

PvdA_Actieplan_Veilige wijken

Lees verder

Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018

Hier vind u het verkiezingsprogramma van de PvdA afdeling Aalten-Dinxperlo voor de komende raadsperiode van 2014 - 2018

Lees verder

Zorg dichtbij

PvdA_Actieplan_Zorg_kleinschalig_en_dichtbij[1]

Lees verder