Economie en werkgelegenheid

Het hebben van een baan is voor mensen erg belangrijk. De Partij van de Arbeid wil juist nu zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. En wanneer mensen tóch hun baan kwijt raken of dreigen kwijt te raken, vindt de PvdA dat de gemeente Aalten een perspectief moet bieden. Het is van groot belang dat mensen voldoende mogelijkheden krijgen om een andere baan te vinden of dat ze worden ondersteund om een eigen bedrijf te starten. Ook moeten mensen de kans krijgen om een opleiding te volgen zodat ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In de tussentijd moeten mensen die tijdelijk geen of onvoldoende inkomen uit werk hebben, kunnen rekenen op een uitkering. De PvdA is er ook voor ondernemers. In het bijzonder de kleine ondernemers, zoals ZZP-ers, wil de PvdA daar waar mogelijk ondersteunen.
 1. De PvdA wil dat mensen die hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen direct ondersteuning krijgen bij het zoeken naar een andere baan en niet pas na afloop van een WW-uitkering.
 2. Mensen die langdurig zonder baan zitten, dienen intensieve individuele begeleiding te krijgen en kunnen en moeten trainingen en opleidingen volgen om hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten.
 3. Wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening dienen zo snel mogelijk te verdwijnen. Tevens vindt de PvdA dat een passende werkplek door mensen die op basis van de WSW werkzaam zijn gewaarborgd dient te worden.
 4. Ook tijdens een crisis is het belangrijke dat mensen zelf een bedrijf beginnen. De PvdA wil deze ondernemers steunen met een starterskrediet.
 5. De gemeente kan zelf een bijdrage aan de bestrijding van werkloosheid geven door bouw-en wegenprojecten die gepland stonden eerder in uitvoering te nemen.
 6. De PvdA is van mening dat ondermeer het project “Grand Café” in Dinxperlo versneld moet worden uitgevoerd.
 7. Het centrumplan voor de kern van Aalten is vastgesteld. De PvdA wil dat het plan wordt uitgevoerd en dat jaarlijks een bedrag hiervoor beschikbaar wordt gesteld.
 8. Naast het bestaan van een bedrijfscontactfunctionaris wil de PvdA met het gemeentebestuur onderzoeken of er behoefte is aan een contactambtenaar “middenstand”.
 9. De gemeente neemt met het bedrijfsleven het initiatief tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is een kennis-netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 10. Om particuliere investeringen op gang te houden, wil de PvdA zoveel mogelijk procedurele en planologische belemmeringen opheffen. Dit vanzelfsprekend binnen de wettelijke grenzen.
 11. Er moet een digitaal bedrijvenloket komen, zodat ondernemers snel en gemakkelijk relevante informatie kunnen halen. De bedrijfscontactfunctionaris blijft fungeren als tussenschakel tussen bedrijfsleven en gemeente
 12. Het gemeentebestuur moet in overleg gaan met met omliggende gemeenten over de regionale bedrijven-terreinen. De gemeente blijft zich inspannen om de gronden voor uitbreiding van het bedrijventerrein werklandschap Aalten in eigendom te verkrijgen.
 13. Het bedrijventerrein ’t Hietveld’ in Dinxperlo is goedgekeurd. De PvdA streeft er naar dat tevens wordt toegezien op het benutten van beschikbare bestaande percelen op bedrijventerreinen.
 14. De gemeente dient in dit kader ook voortvarend te werk te gaan met het onderzoek om de bestaande (oude)bedrijventerreinen in Dinxperlo op te knappen.
 15. De PvdA wil dat de gemeente zich profileert om nieuwe bedrijven en ondernemers aan te trekken.