Een gemeente(bestuur) dicht bij U!

De gemeente heeft steeds meer bevoegdheden en de burger stelt - terecht - hogere eisen aan de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Openheid en toegankelijkheid zijn voor ons essentiële waarden in een moderne democratie. Inwoners van onze gemeente moeten zich veilig kunnen voelen op straat en thuis. Samenwerking met politie, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke instellingen zijn daarbij een belangrijke voorwaarde.
  1. De huisvesting van het gemeentehuis op verschillende locaties heeft een negatief effect op de klantvriendelijkheid. Daarom is de PvdA er voorstander van om haast te maken met de centrale huisvesting, waarbij de PvdA wel als voorwaarde stelt dat er geen sprake mag zijn een verhoging van de lasten voor de huisvesting van de gemeente. In Dinxperlo dient een gemeentewinkel te komen waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies. Belangrijk is dat er een balie blijft voor burgerzaken en een zorgloket.
  2. De PvdA vind het belangrijk dat het digitaal loket verbeterd wordt. Bovendien zijn wij voorstander van één centrale publieksbalie. Ten behoeve van een vlotte wisselwerking tussen bedrijfsleven en de gemeente kan een bedrijvenloket worden ingericht. De doeltreffendheid en efficiëntie van de organisatie moet regelmatig beoordeeld worden. Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken maakt hiervan onderdeel uit.
  3. Plannen maken en vooruit denken is noodzakelijk en is onlosmakelijk verbonden met een vooruitstrevend ge-meentebestuur. Menig beleidsplan ligt op de plank. Maar worden alle plannen ook gerealiseerd? Wij zijn van mening dat de komende periode de aandacht meer gericht moet zijn op uitvoering van plannen en minder snel op het schrijven van nieuw beleid. Daarnaast moeten de beleidsplannen zijn voorzien van duidelijke doelstellin-gen en haalbaarheid, zodat de raad en dus de inwoners van de gemeente het bestuur kunnen controleren.
  4. Een goede voorlichting voor de inwoners over het beleid en de plannen van de gemeente is erg belangrijk. De inwoners moeten op eenvoudige wijze toegang hebben tot deze informatie. Om de inwoners beter te betrekken bij het openbare bestuur worden de raadsvergaderingen uitgezonden op de lokale televisie en internet.
  5. De PvdA vindt het belangrijk dat gewaarborgd is dat klachten van burgers over bestuurders of ambtenaren door een onafhankelijke commissie worden behandeld.
  6. De PvdA stelt voor dat de gemeente “burgercontactdagen” organiseert . Op deze manier krijgen inwoners de gelegenheid om het gemeentebestuur uit te nodigen in hun straat of wijk en in gesprek gaan met het bestuur over veranderingen en verbeteringen in hun buurt.
  7. Ook is de PvdA voorstander van een online-ideeënbus voor de inwoners van de gemeente. Via internet kunnen inwoners suggesties doen, opmerkingen maken en hun ideeën kwijt over het beleid van de gemeente. Ieder jaar wordt het beste idee “in het zonnetje” gezet.
  8. De gemeente moet in overleg met inwoners en maatschappelijke organisaties een visieontwikkeling opstellen waarin de vraag wordt beantwoord: “Waar willen we met onze gemeente staan in 2020?” De PvdA stelt vast dat het aantal geweldsdelicten in onze gemeente relatief hoog is. In vrijwel de meeste geval-len betreft het om geweld onder jongeren in het uitgaansleven. Hierbij is veelal sprake van alcohol-en drugsge-bruik. Om dit tegen te gaan wil de PvdA onder meer dat het zogenoemde discovervoer op verschillende tijd-stippen gaat rijden, zodat de jongeren die eerder naar huis willen daartoe in de gelegenheid worden gesteld.
  9. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, streven wij naar een goede samenwerking tussen de wijkagent, het JEKK (jeugd en kleine kriminaliteit) en de jongerenopbouwwerker. Er moet een effectieve voorlichtingscampagne worden opgestart om jongeren bewust te maken van de gevolgen van vandalisme, vernielingen en geweldsdelicten, en de sancties (vergoeding van de schade) die hierop staan.
  10. Als gevolg van bezuinigingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, hebben politie en brandweer te kampen met grote problemen. Het is voor de PvdA van groot belang dat het gemeentebestuur er op toeziet dat de gemeente Aalten blijft beschikken over brandweer, ambulance en politie, zodat aanrijtijden niet verslechteren. Deze diensten dienen ook zichtbaar en bereikbaar te zijn voor de inwoners.