Een groene en duurzame gemeente met een vitaal platteland

De PvdA staat voor de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Daarom wil de PvdA inzetten op energiebesparing en duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld windenergie en biovergassing. Deze vormen van energiewinning mogen echter niet ten koste gaan van de bijzondere waarden van het platteland. Grootschalige alternatieve energieopwekking hoort op het industrieterrein. Uiteraard dient ook hier aan de geldende milieueisen te worden voldaan. Er dient evenwichtig te worden omgegaan met het platteland. Tot enkele jaren terug werd het buitengebied voornamelijk bewoond door agrariërs en voor agrarische doeleinden. Door ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt hebben de boeren hun bedrijfsactiviteiten aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Daarnaast besluiten steeds meer mensen de steden te verlaten om hun intrek te nemen in leegstaande boerderijen. De PvdA wil verpaupering van het platteland tegengaan, maar wil anderzijds voorkomen dat het platteland verstedelijkt. Kortom, de PvdA streeft naar vitale en duurzame landbouw en veeteelt en zet in op behoud van het karakteristieke Aaltense landschap, dat goed toegankelijk is voor iedereen. Duurzame en innovatieve ontwikkelingen in het buitengebied met daarbij betrokken agrarische ondernemers en bewoners kunnen rekenen op de steun en medewerking van de PvdA.
 1. Er komt een milieubeleidsplan waarin alle onderdelen die met duurzaamheid te maken hebben worden vastgelegd en voorzien worden van haalbare doelen. De bouw van energieneutrale woningen is in ieder geval een onderwerp evenals subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen, isolatie, zonneenergie wind-energie en andere vormen van duurzame energie opwekking.
 2. Bij aanschaf of vervanging van het wagenpark voor de buitendienst wordt speciaal gelet op de aspecten die te maken hebben met energiezuinigheid.
 3. Er komt een bomenbeleid en daarbij wordt tevens uitvoering gegeven aan de uitgifte van een “geboorteboom” of “babyboom” Het was een goede traditie in de oude gemeente Dinxperlo om bij de geboorte van ieder kind een boom te schenken. Deze maatregel draagt bij aan een Groene Gemeente.
 4. De gemeente onderhandeld met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere bouwers over de hoogst haalbare milieunormen.
 5. Het Groene Slingeplan in Aalten wordt uitgevoerd.
 6. Het beleidsplan Openbare Verlichting wordt gescreend op energiezuinigheid. Dimmers op de openbare verlichting van de Aaltenseweg en Terborgseweg zijn succesvol en dragen bij aan minder energieverbruik. Er komt wat ons betreft een voorstel om op meerdere plaatsen in onze gemeente dimmers te plaatsen op de openbare verlichting.
 7. De resultaten uit de Nota Duurzaam Inkopen worden bij ieder begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad voorgelegd.
 8. Stimuleren groene experimenten.
 9. De subsidieverordening “Achterhoek bespaart” is een groot succes en wordt voorgezet en zo nodig uitgebreid.
 10. De Gebiedscommissie denkt samen met de gemeente na over duurzame financiering voor het landschap.
 11. Het duurzaam in stand houden, herstellen en uitbreiden van natuur-groen-en landschapselementen.
 12. Verbeteren van kwaliteit van het landschap, herstellen cultuurhistorische waarden.
 13. Verhogen van de recreatieve waarden, realiseren aantrekkelijke woonomgeving en inpassen bedrijfsgebouwen en -terreinen.