Een sociaal vangnet

Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is dé opdracht van de Partij van de Arbeid. Wie (even) niet kan moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet. Het gaat daarbij niet alleen om een behoorlijk inkomen maar ook om zaken als goede zorg en huisvesting. Wie zijn baan verliest of niet kan werken, laten we niet in de steek. De PvdA zorgt voor een solide vangnet. Echt urgent is hulp voor burgers die grote schulden hebben. Schuldenproblematiek werkt vaak verlammend op het vermogen van mensen om hun leven weer op orde te krijgen. Sociaal isolement, problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid gaan vaak samen met schulden. Daarom wil de PvdA volop inzetten op schuldhulp-verlening.
  1. De PvdA wil dat een actief beleid wordt gevoerd ten aanzien van niet-gebruik van voorzieningen die het inkomen ondersteunen. Een ambtenaar dient via huisbezoek uitgebreide hulp en informatie bieden om gebruik van regelingen zoveel mogelijk te bevorderen. Alle inwoners die langer dan drie jaar van het sociaal minimum hebben moeten rondkomen, krijgen een langdurigheidtoeslag. Deze toeslag dient van de PvdA gehandhaafd te blijven; ook indien er sprake is van bezuiniging op de uitgaven van de gemeente.
  2. De PvdA is tevens van mening dat er jaarlijks een eindejaarsuitkering voor minima beschikbaar dient te worden gesteld en niet incidenteel zoals thans het geval is. De gemeente dient actief beleid te voeren ten aanzien van het niet-gebruik van voorzieningen voor de lagere inkomensgroepen.
  3. De PvdA heeft vastgesteld dat de eindejaarsuitkering voor minima voor meer dan de helft ongebruikt is gebleven. Er dient onderzocht te worden hoe deze mensen beter bereikt kunnen worden.
  4. De PvdA wil optimale toekenning van de wettelijk toegestane kwijtscheldingsmogelijkheden, onder meer door koppeling van de verschillende administratiesystemen. De PvdA heeft vastgesteld dat het meer dan de helft van de eenmalige eindejaarsuitkering voor minima ongebruikt is gebleven.
  5. De PvdA wil dat onderzocht wordt hoe dit kan en hoe dit kan worden verbeterd. Wij willen graag onderzoeken of het mogelijk is om voor bijstandsgerechtigden en minimuminkomens een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten.
  6. De gemeente zal preventief moeten werken in het kader van de schuldhulpverlening. Er dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat mensen in de schulden raken. Dit kan door het geven van voorlichting en ondersteuning. Er dient hierbij te worden samengewerkt met maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en kerkelijke instanties. Indien mensen toch in de schulden raken, wil de PvdA dat deze mensen voorvarend worden geholpen. Wachtlijsten voor schuldhulpverlening zijn voor de PvdA uitgesloten. Binnen twee weken dient er een schuld-hulptraject te zijn gestart.
  7. De PvdA bepleit een zogenoemd moratorium. Dat betekent dat de schulden worden stilgezet als iemand een aanvraag doet. De schuld kan dan niet meer oplopen door bijvoorbeeld incassokosten. Er is blijvende aandacht nodig voor de mensen in de laagste inkomensgroep. Inkomensondersteuning dient ook mogelijk te zijn deze groep.