Goed wonen voor iedereen

De PvdA stelt de maatschappelijk taak van woningbouwcorporaties voorop. Zij dienen zorg te dragen voor vol-doende en betaalbare huurwoningen. Gemeente en de woningbouwcorporaties moeten samen optrekken. Ze-ker in deze economische slechte tijden, waar marktpartijen het soms moeten laten afweten. Samen met de corporatie willen wij investeren in sociale woningbouw, leefbaarheid in de wijk, een groene woonomgeving. Maar ook investeringen in maatschappelijke voorzieningen voor zorg en welzijn. Actieve corporaties en een stimulerende gemeente zijn hiervoor essentieel.
  1. Betaalbare huur- en koopwoningen is voor de PvdA van groot belang. De gemeente kan hier een bijdrage in doen door voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen een lagere grondprijs te berekenen en/of de mogelijkheden van erfpacht te onderzoeken.
  2. De PvdA wil dat de gemeente actief deelneemt aan overleg tussen buurtbewoners, corporatie opbouwwerk en politie om wijkgericht samen te werken. Aanbevelingen uit het leefbaarheidsonderzoek worden via een stappenplan in kaart gebracht en uitgevoerd.
  3. De PvdA streeft er naar dat nieuwe wijken vooral duurzaam en gevarieerd van opzet zijn, dus zowel koop als huur en zowel duur als goedkoop.
  4. Wij stimuleren en ondersteunen creatieve mogelijkheden om tot betaalbare woningen te komen. De bestaande regeling voor starters op de woningmarkt wordt onderzocht op eventuele tekortkomingen en zonodig daar op aangepast.
  5. De PvdA is voor “duurzaam ruimtegebruik”. Leegstaande percelen of panden worden passend in de omgeving ingevuld. Realisatie Hofstraat in Aalten heeft voor ons hoge prioriteit. Uiteraard met respect voor het monumentale gedeelte.
  6. De PvdA vindt het belangrijk dat op basis van de nieuwe woonvisie prestatieafspraken tussen de corporaties en gemeente worden gemaakt. We willen dat er met de corporaties concrete afspraken worden gemaakt over:  – huurprijzen – het aantal te bouwen betaalbare woningen voor ouderen, starters en (eenouder)gezinnen; – het aanvullen van het bestand van goedkope huurwoningen, bij verkoop van een dergelijke woning; – investeringen in de leefbaarheid van wijken; – de herinrichting van oude wijken; – het aanpassen/renoveren van woningen; – kwaliteit van de woning – energiebeperkende maatregelen voor bestaande woningen en de ontwikkeling van 0-energiewoningen.