Onderwijs en jeugdbeleid

Jongeren zijn de toekomst. Daarom vindt de PvdA dat er geïnvesteerd moet worden in de jeugd. Jongeren moeten in hun eigen buurt de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien. Ouders die ondersteuning kun-nen gebruiken, dienen dit ook te krijgen. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. De gemeente dient sa-men te werken met de verschillende instanties, zoals bureau Jeugdzorg, en in te springen daar waar deze in-stanties dat niet kunnen. De PvdA is er voorstander van om alle beleidsonderwerpen die betrekking hebben op jeugdzaken, samen met de onderwijsportefeuille onder te brengen bij één wethouder.
  1. Het centrum voor Jeugd en Gezin moet in 2010 operationeel zijn. De PvdA ziet er op toe dat dit centrum niet uitgroeit tot slechts een bureaucratische organisatie.
  2. De PvdA wil aandacht voor speelvoorzieningen voor kleinere kinderen, maar wil ook geld en ruimte besteden aan de oudere jeugd. Uiteraard in nauw overleg met de jongeren zelf.
  3. Samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs dient van de PvdA verder te worden gestimuleerd.
  4. Meer jeugdigen stimuleren om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van muziek, sport en cultuur. De jongerenopbouwwerker heeft hier een belangrijke signaleringstaak.
  5. Passend onderwijs. Schoolbesturen hebben de taak om alle leerlingen, met en zonder beperkingen, een passend onderwijs aanbod te bieden. Samenwerking met andere scholen en in de regio is hierbij een voorwaarde. De PvdA is van mening dat de gemeente hieraan kan bijdragen door het onderwijs te betrekken bij de ontwikkeling van het lokale jeugd-en jongerenwerk.
  6. De PvdA is voor behoud van het voortgezet onderwijs in Dinxperlo.
  7. Er is een nieuwe wet van kracht geworden: Wet investeren in jongeren. Hiermee wordt beoogd om jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden zodat men niet afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Voor een goede uitvoering van deze wet zal de gemeenteraad een verordening vaststellen. De PvdA wil graag zien dat de jongeren hierbij betrokken worden en een belangrijke stem hierin hebben.