Sport en Cultuur

Binnen de Aaltense gemeenschap nemen sportieve en culturele activiteiten een grote plaats in. Een goede zaak omdat het naast ontspanning ook bijdraagt aan de gezondheid en het leggen van sociale contacten. Wij vinden dat deze verenigingen gesteund moeten blijven aangezien zij een plaats zijn waar mensen samen iets kunnen doen. Het is de taak van de gemeente om met gerichte subsidiering sport voor iedereen mogelijk te maken. Een ander middel is het beschikbaar stellen van accommodaties voor speciale groepen zoals jongeren (skatebaan, schaatskrabbelbaantje) en ouderen (lege uren sporthal overdag).
  1. De PvdA vindt dat de toezegging in het kader van Duplo’ 1 betreffende het bouwen van een derde zaaldeel bij de Europahal uitgevoerd dient te worden, mede wegens het wegvallen van de sportaccommodatie aan de Molenstraat in Dinxperlo
  2. In een op te stellen Sportnota wordt aangegeven welk ambitieniveau onze gemeente wil nastreven. Belangrijke beleidsthema’s voor de PvdA zijn daarbij: sportstimulering, sportaccommodatiebeleid en verenigingsondersteuning.
  3. De PvdA streeft er naar dat ieders dorpskern in de gemeente een verenigingsgebouw of kulturhus heeft. Wij steunen het initiatief voor een kulturhus in de dorpskern Dinxperlo.
  4. In een Cultuurnota worden alle deelterreinen op het gebied van kunst en cultuur met elkaar in verband gebracht en zal worden bepaald welke plek kunst en cultuur in de gemeente Aalten krijgt. Uiteraard in samenspraak met betrokkenen.