Veilig verkeer en goed openbaar vervoer

We zijn met zijn allen veel onderweg voor ons werk, om naar school te gaan of in onze vrije tijd. Het aantal verkeersslachtoffers is gedaald, maar nog altijd hoog. Ook onze gemeente kent gevaarlijke verkeerssituaties. Dit kan niet worden geaccepteerd. Onze kinderen moeten veilig in de buurt kunnen spelen en naar school kun-nen lopen. Het openbaar vervoer moet schoon en toegankelijk zijn voor iedereen.
  1. De PvdA wil een beleidsintensivering op het gebied van verkeerveiligheid.
  2. Wij kunnen geen waardering opbrengen voor het steeds maar vooruitschuiven van het verkeers- en vervoersplan. Dit basisplan zal als onderlegger moeten dienen voor het Verkeersveiligheidsplan. Het gemeentebestuur heeft hier de afgelopen jaren onvoldoende aandacht aan besteed. De Partij van de Arbeid is van mening dat het plan allang operationeel had moeten zijn. Dat gebeurt wat ons betreft dan ook absoluut in 2010.
  3. De trage planvorming rondom de Ringweg in Aalten is ons een doorn in het oog. Onveiligheid en geluidsoverlast zijn aan de orde van de dag. De PvdA wil dat de gemeente voortvarend te werk gaat bij het vinden van oplossing voor de verkeersonveilige situaties en de geluidsoverlast.
  4. De PvdA streeft er naar er fluisterasfalt wordt gelegd om geluidsoverlast terug te brengen.
  5. De weekmarkten in de kernen, bijvoorbeeld die in Dinxperlo, worden drukbezocht. Zowel mensen uit de regio, zoals onze Duitse buren, als de inwoners van onze gemeente maken graag gebruik van het aanbod van de weekmarkt. Dit levert door de vele auto’s onveilige situaties op. De PvdA wil dat deze situaties in beeld worden gebracht en er wordt gezocht naar een oplossing om deze onveilige situaties te voorkomen.
  6. In overleg met de stad Bocholt en de provincie Gelderland moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om Dinxperlo te verlossen van het vrachtverkeer door de woonwijk.
  7. Vanaf Aalten wordt het vrachtverkeer via de Allee en de Heelweg over de grens geleid. Maar ook de Nieuwstraat wordt veelvuldig door het vrachtverkeer gebruikt. Een situatie die naar onze mening, zeker met een aanpalende basisschool, niet gewenst is. Een oplossing zou zijn om een Rondweg aan de noordoost zijde van Dinxperlo (via Duits grondgebied) te realiseren.